Kuny Domokos Múzeum

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1./ A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

http://kunymuzeum.hu/rolunk/igazgatosag

2./ A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

http://kunymuzeum.hu/download/szerv_dok/SZMSZ_2017.pdf

3./ A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

http://kunymuzeum.hu/rolunk/munkatarsak

4./ A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

http://kunymuzeum.hu/rolunk/igazgatosag

http://kunymuzeum.hu/rolunk/munkatarsak

5./ A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

hivatalos neve: Tata Város Önkormányzata
székhelye: TATA
postai címe: 2890 Tata, Kossuth tér 1.
telefon- és telefaxszáma:  +36 34 588 699
elektronikus levélcíme: ph kukac tata pont hu
honlapja: www.tata.hu

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1./ A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

http://kunymuzeum.hu/download/szerv_dok/SZMSZ_2017.pdf

2./ A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

http://kunymuzeum.hu/latogatoknak/kuny-domokos-muzeum-var

http://kunymuzeum.hu/latogatoknak/nemet-nemzetisegi-muzeum

http://kunymuzeum.hu/latogatoknak/kedvezmenyek

3./ A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

http://kunymuzeum.hu/rolunk/kiadvanyaink

https://library.hungaricana.hu/hu/collection/muze_megy_kome/

4./ A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

http://www.kunymuzeum.hu/

5./ A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

adatbázis neve: EMIR
formátum: SQL
adatkezelés célja: múzeumi műtárgy-nyilvántartás
jogalapja: 20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelete a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról
időtartama: folyamatos
érintettek köre: tárgyi nyilvántartás

5./ A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Jelenleg nem releváns.

6./ A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Hozzáférhető az Állami Számvevőszék honlapján.

7./ A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

http://kunymuzeum.hu/download/szerv_dok/kozerd_adatok_szab.pdf

8./ A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

http://muzeumstat.hu/details/museum/887

 

III. Gazdálkodási adatok

1./ A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

http://www.tata.hu/1434/3_2_koltsegvetesek_beszamolok

2./ A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

http://kunymuzeum.hu/download/szerv_dok/SZMSZ_2017.pdf

http://www.tata.hu/16431/tata_varos_onkormanyzatanak_2017_evi_koltsegveteserol

3./ Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Jelenleg nem releváns.

4./ Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

http://kunymuzeum.hu/muzeumpedagogia/lacus-felix

5./ Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Jelenleg nem releváns.

http://kunymuzeum.hu/download/szerv_dok/kozbesz_szabalyzat.pdf