Az alább kettő a múzeumban őrzött dokumentumot teszünk közzé. Mindkettő vitéz livnói Hadfy Imre altábornagy hagyatékából származik. Az első dokumentum egy ünnepélyes oklevél, amelyben 1915. január 6-án Abaúj-Torna vármegye a köszönetét fejezi ki, hogy a limanowai csatában Hadfy altábornagy (1914. december 11-én) csapataival föltartóztatta az előretörő orosz hadsereget.

Ide kattintva olvasható Abaúj-Torna vármegye ünnepélyes köszönő oklevele Hadfy altábornagynak (ltsz.:85.690.1)

A második irat egy hadijelentés, amely összefoglalja kalnikowi csata egy napját. Az ütközet része volt annak a nagy hadmozdulatnak, amelynek során a korábban oroszok által elfoglalt Przemysl erődjét a Monrachia csapatai visszaszerezzék. A Kalnikowban állomásozó császári és királyi csapatoknak az volt a feladata, hogy visszaszorítsák a felmentésre igyekvő orosz csapatokat.

A hadijelentéseknek köszönhetően képet kaphatunk a háború több ezer km-es front szakaszainak aktuális állapotáról, változásairól. A német nyelvű iratot általában száraz, katonai terminusok jellemzik, az eseményeket órára, percre lebontva.

A mellékelt hadijelentés magyar nyelvű tartalmi kivonata a következő:

Hadijelentés
1915. június 1.

001-2-smallHajnali 1 óra 30-40 (1. térkép): Az ellenséges orosz tüzérség támadást indított a 11. ezred és a III/9-es zászlóalj ellen. Az első srapnellövedékek a 11. ezred jobb szárnyát érték. Az ezred utászalakulata, mely a szögesdrót kiépítésén dolgozott, az I/11-es zászlóalj fedezékébe menekült vissza, jelentős károkat elszenvedve.

Igaz, hogy számoltunk a támadással, de a pontos irányt nem tudtuk megállapítani.

Hajnal 2 óra: Tüzérségünk tüzet nyitott. A 11. ezred bal szárnyánál is támadást észleltünk. 2 óra után az ellenség előtört a háromszögű erdő fedezékéből és támadást indított a Kalnikow ÉK-i végén levő híd és a 11. gyalogezred ellen. A kombinált tüzérségi és gyalogsági támadás elterelte az 11. ezred frontvonalának figyelmét, így a 10. ezd. állása előtt, az aratásra váró gabona fedezékében, az ellenség teljesen zavartalanul dolgozhatott a szögesdrót leszerelésén. A támadást mintegy 1000 méterre a saját frontunk előtt azonban leállították. Az ellenség gyülekezőpontját előre tolta, a gyalogsági tűz mindinkább déli irányba helyeződött át. A III/9-es zászlóalj szintén két óra után vette észre, hogy ellenséges rajvonal közelítette meg a frontszakaszukat, a 11. ezred frontvonala előtt az ellenség D-DK-i irányba húzódott át.

Hajnali 2 óra 20: Pongrácz százados kb. 30 oroszt észlelt ÉK-re a 203-as magaslati ponttól 300 m-re ÉK -i irányba visszavonulni. Véleménye szerint az ellenséges támadást lefújták. Jobbra a terepviszonyok takarása miatt nem volt meg a megfelelő rálátása, balra pedig a 11. század vonalát nem vette észre.

Hajnali 2 óra 30: Pongrácz százados felismerte a tartalékosokból álló „Gyuk” századot, ami 12. század megerősítésére előre nyomult, azonban jobb szárnyának kis része dél felé fordult és rögtön azután ismét visszaindult.

Ezalatt mintegy 600 orosz katona a saját állásainkba betört, az árok azon részén, ahol a 9. ezred jobb szárnya és a 10. ezred bal szárnya találkozott és az összefüggő szögesdrótháló nem volt kiépítve. Egyidejűleg kb. 1000 orosz masszívan előretört az erdőből és a lapályból a 203-as ponttól dél-délkelet irányban a 10. ezred frontja felé.

Nagy veszteséget elszenvedve nyomultak előre, a szögesdrótakadályok karóit kiemelve és valójában lövések nélkül felszuronyozva saját fedezékünkbe hatoltak be. A betörési helytől balra és jobbra kitágították a területet és kis csapatokban bevonultak ÉK és DNy-i irányban a lövészárkainkba.

A nem látható orosz lövegállás rövid távolsága, a homokbehatolás miatt használhatatlanná vált fegyverek, a vonalak megszállása és a csapatok morális válsága mind olyan körülmények voltak, hogy lehetővé tették a számban fölényben lévő ellenségnek a sikeres rohamot, és melynek következtében a kb. 500 főből álló 10. gyalogezred és a 9. gyalogezred részei megsemmisültek, ill. hadifogságba kerültek. Itt kell megjegyezni, hogy a harcok után a 10. gyalogezred frontja előtt 400-nál is több orosz katona esett el.

A 10. gyalogezred megerősítésére küldött III/16-os zászlóalj sem tudta az orosz erőletörést megállítani és az 1. század, néhány ember kivételével fogságba esett. A másik század Pohorylecbe vonult vissza. Az ellenség délnyugat irányába előretörő csapatait a 16. gyalogezred II. zászlóaljának elfordulása sikeresen feltartóztatta. A III/9-es század az ellenség elől a Kalnikowtól délkeletre lévő árokban, észak-nyugat irányban vonult vissza.

Ezen események 3 óráig zajlottak. (2. térkép)

5769-smallHajnali 3 óra (3. térkép): A 11. gyalogezredben és III/9-es zászlóaljban ekkor tudatosult, hogy az előttük zajló elterelő támadás pillanatában az ellenséges csapatok a 203-as pontban törtek át. A 11. gyalogezred először keleti irányban nyitott tüzet, a III/9-es zászlóalj dél és délkelet irányban. Az ellenség a fedező tűzben összegyülekezett és ebben a pillanatban áttörte a frontot.

A 203-as ponton áthaladó orosz főerő a III/9-es zászlóaljat hátba támadta. Ezen körülmények következtében a hadosztály bal szárnya is habozni kezdett, így a II/11-es zászlóaljnak szükségképpen vissza kellett vonulnia az árkokba.

5810-smallHajnali 3 óra 15: Ghycy százados arra a következtetésre jutott, hogy az ellenség a nagy veszteségek következtében a 203-as pontról visszavonult. Zászlóalját felvezette a régi állásig és rövid harc után vissza is foglalta. Az ott hátramaradt oroszok pánikszerűen menekültek Zagrebla felé, egy részüket elfogták.

Hajnali 3 óra 30: Erős ellentámadás következett a Z.S. magasságtól, ami elől az elszigetelt zászlóalj visszavonult. Ez a saját tüzérség eredményes támogatása mellett történt, ami sikeresen akadályozta ezen felül az ellenség előretörését.

Bármely rész, mely előretört a 203-as ponton keresztül, ill. a Wisnia- csatorna irányába volt kénytelen menekülni.

A III/16-os hadosztály megmaradt részei Pohorylec délkeleti határában fejlődtek fel és a hadosztály legkülsőbb jobb és bal szárnya tartásának biztosításával 4 óra felé a következő vonalakat foglalták el: Kalnikow keleti határán létesített eredeti állás a hídig, visszahajolva az árok vonalában Pohorylec délkeleti határáig, ezen felül délnyugat felé, az I/16-os zászlóalj eredeti vonaláig.

5825-smallAz ellenség előretörése ezen a vonalon fel lett tartóztatva.

Hajnali 4 óra 20 (4. térkép): A 9. és 11. gyalogezred részeit a kalnikowi saját állás mögé rendelték.

Hajnali 5 óra 40: A kiküldött őrjárat jelentette, hogy az oroszok az erős tüzérségnek köszönhetően a 203-as magassági pontról és Z.S. pontról is visszavonultak.

Reggel 8 óra: A 20. ezred zászlóaljának megérkeztével a hadosztály újra előretört és 8 óra környékén a csapatok újra az eredeti állásokban tudtak helyet foglalni és kb. 500 embert ejtettek fogságba.

Ide kattintva olvasható a hadijelentés eredeti német nyelvű gépelt szövege (ltsz.:89.712.1)