Tata és Tóváros első világháborús hősi emlékműveinek avatásáról olvashatunk a korabeli sajtóból.
Akkor és most képeink a korabeli és a jelenlegi állapotot mutatják. A tóvárosi emlékmű, ma az Erzsébet téren található.

A tatai hősi emlékszobor leleplezése.

Az egész város a legnagyobb kegyelettel készülődik a vasárnap tartandó hősi szobor leleplezésére, melyet majd Őfensége József királyi herczeg fog leleplezni. A díszes és művészies emlékszobor teljesen elkészült és holnaptól kezdve hirdeti annak a 202 igazi magyar hős nevét, kik legdrágább kincsüket, az életüket áldozták fel a hazáért.
Kétszázketten vannak városunkból, kik elszórtan nyugosznak mindenfelé faj, vallás és felekezet különbség nélkül.
A kiomlott piros vérük egyformán fogja örök időkig hirdetni a magyar dicsőséget. Minden magyar ember átérzi különösen, most a gyászos trianoni békekötés évfordulója közeledtével és fokozottabb erővel tör ki belőlünk az a lelki fájdalom, mely acélozza mindinkább megalkuvás nélkül azt a tudatot, hogy: Nem, Nem, Soha!

Az ünnepély sorrendje a következő:

 • Délelőtt 10 órakor Tatatóváros állomással szemben Fenséges Urat küldöttséggel Palkovich László alispán fogadja és köszönti.
 • Fenséges Ur rövid válasza.
 • Bittó őrnagy honv. á. p. és Seidler csendőr szds. szárnypar. jelentk.
 • Fenséges Ur átszáll a négyes fogatba és Palkovich Alispán kíséretében Tatára hajtat.
 • A négyes fogatot oldalt lovasbandérium kiséri.
 • A többi kivonult személyek stb. a négyes fogatot követő kocsikon mennek.
 • 10 óra 15 perckor az uradalmi központi hivatal előtt Fenséges Urat Huszár Aladár főispán fogadja.
 • Mansz és tatai Nőegyesület Fenséges Urnak csokrot nyujt át.
 • Amennyiben disszázad kivonul, Fenséges Ur a századparancsnok jelentését fogadja, az arcvonal előtt elhalad, azután a vitézek, leventék és cserkészek arcvonala előtt is elhalad.
 • Tábori mise az urad. közp. hiv.-nál felállitott oltárnál.
 • 10 óra 45 perckor Fenséges Ur kiséretével a tribünre megy, ahol helyét elfoglalja, ezalatt a disszázad, vitézek, leventék, cserkészek, iskolák, dalárdák, egyesületek a szobor körül számukra kijelölt helyüket elfoglalják.
 • 11 órakor Hősi emlékszobor leleplezési ünnepély:
  • Magyar Hiszekegy. Éneklik az egyesületi dalárdák.
  • Troykó Béla járási főszolgabíró, mint a szoborbizottság elnöke néhány szóval üdvözli Fenséges Urat és felkéri az emlékszobor leleplezésére és az avatási beszéd megtartására.
  • Fenséges Ur a szobrot le leplezi és az avató beszédet megtartja.
  • Az egyesített egyesületi dalárdák áldást énekelnek a szobor műre.
  • Tata község birája átveszi az emlékművet.
  • A szobor megkoszoruzása.
  • Hymnus. Éneklik az egyesületi dalárdák. Az ünnepély után Fenséges Ur előtt diszmenetben elvonulnak a disszázad, vitézek, leventék és a cserkészek.
  • Diszmenet után Fenséges Ur volt katonái és a vitézek közé megy, akik Fenséges Urat külön csoportban gyülekezve fogadják és üdvözlik.
 • D. u. 12 óra 15 perckor Fenséges Ur kocsin kiséretével az Esterházy szállodába hajtat, ahol diszebéd lesz. Ebéd alatti fölköszöntők:
  • Huszár Aladár főispán kormányzó Urra;
  • Bogya János nemzetgyűlési képviselő Fenséges Urra;
  • Fenséges Ur válasza.
 • Délután Fenséges Ur visszautazása Budapestre.

A tóvárosi hősök szobrának leleplezése

Szorongó szivvel leste mindkét testvérváros közönsége jun. 7-én az égen tornyosuló felhőket. Tóváros erre a napra ünnepi diszbe öltözött A házak és terek zászlódisze, a felállitott diadalkapuk az ünnepi ruhába öltözött polgárok, a főtéren intézkedő rendezőbizottság, előre hirdette, hogy testvérvárosunk közönsége megfelelő formában fogja háláját és kegyeletét leróni 161 hősi halált halt fiának emlékművénél. És valóban az ünnepély méltó volt a vá-roshoz, mely nem feledkezett meg, mivel tartozik hős fiainak és méltó volt hozzájuk, a Hősökhöz, kik izzó hazaszeretetük tanubizonyságául földi életük legdrágább kincsét, életüket adták.

József főherceg, tábornagy úr Ő kir. Fenségét cserfői Troykó Béla, a járás főszolgabirája fogadta a járás határánál. Mikor a kir. herceg a lovas bandérium sorfala közt a város főterére érkezett, a szines, festői csoportokban elhelyezkedett közönség lelkes ovációban részesitette. Karcsay Miklós vármegyei főjegyző üdvözlő szavai után dr. Haas István tábori püspök tábori misét celebrált. Előzőleg valamennyi felekezet templomában ünnepi Istentisztelet volt.
Dr. Haas István tábori püspök lélekemelő szavai után a tatai reálgimnázium énekkara „Megnyitó éneket" adta elő nagy felkészültséggel, majd Halmos Antal községi főjegyző felkérte Ő kir. Fenségét a szobor leleplezésére.
Siri csönd borult a nagy térre és Ő kir. Fenségével az élén a diszszázad, vitézek, volt katonák, leventék, feszes vigyázz állásban tisztelegtek a 161 tóvárosi Hős emlékét megörökitő szobormű előtt.

Az emlékmű városunk szülötte Lajos D. Béla szobrászművész alkotása. Méltán lehetünk büszkék e névre, mert idegenek által is sokszor megcsodált városunk sok-sok természeti szépsége adhatta művészünknek azt a poétikus lelket, mely őt műve megalkotására képessé tette. A szobor egy eleső katonát ábrázol, ki még halódó összeomlásában is bajtársának nyujtja fegyverét és további harcra buzditja őt. A szobormű másik alakja átvette a fegyvert és egyik kezével babért nyujt az elesett hősnek, kemény nekifeszüléssel kész arra, hogy a magyar katona világszerte ismert hősiességével megvédje hazáját és hazájának ujabb dicsőséget szerezzen.
Önkéntelenül is eszünkbe jut, hogy ilyen megkapó szépséggel és ennyi érzéssel csak az a művész tudhatta kifejezésre juttatni érzelmeit, ki maga is végig járta bajtársaival Doberdó szikláit és ki a 161 kőbe vésett név között bajtársait, iskolatársait és sok személyes lelki jóbarátját tiszteli.
Őfensége lelkes szavakkal mutatott rá a magyar katona hősiességére és mikor felszólitotta az egybegyült közönséget, hogy a haza szavára ugyanazt az áldozatkészséget tanusitják, melynek emlékét örök időkre őrzi és hirdeti e bronzba öntött szobor, mindenfelé bátran előre néző tekintetet és nekifeszülő mellet láttunk, mintha megsokszorozódott volna a bronzba öntött hős.

A koszoruk elhelyezése után, melyeket jelmondatokkal helyeztek Őfensége, hatóságok, egyesületek és testületek képviselői a szobor talapzatára, az egyesitett férfidalárda énekszáma következett, majd Szivos Lajos községi biró átvette Tóváros község nevében az emlékművet. A befejező éneket a tóvárosi polgári leányiskola énekkara adta elő, mely után a csapatok dübörgő léptekkel vonultak el és tisztelegtek a „Hősi szobor" és Őfensége előtt.
Diszmenet után Őfensége a volt hadviselteket, hadiárvákat, özvegyeket és rokkantakat fogadta, majd az Esterházy szállodában tartott diszebéden vett részt.
A diszebéden dr. Huszár Aladár főispán a kormányzó úr Őfőméltóságára, dr. Haas István tábori püspök a kir. herceg Fenségére mondott üdvözlő beszédet, melyre Őfensége válaszolt.
Délután fél 4 órakor távozott városunkból a kir. herceg és minden bizonnyal fe-lejthetetlenül szivébe vésődött a két testvérváros emléke, melynek hazaszeretetét oly sok hős hirdeti és amely e hősök emlékét oly nagy szeretettel ápolja.